Algemene voorwaarden

Van: Meijer Metaalwaren
Gevestigd en kantoorhoudende te: Hoorn, Neutronweg 4A.
Hierna te noemen: Meijer.
 
1. Definities
De betekenis van de volgende in deze algemene voorwaarden gebruikte termen is als volgt:
Meijer Bakkerijgereedschappen
Opdrachtgever: de wederpartij van Meijer
Overeenkomst:  tussen Meijer en wederpartij te sluiten of gesloten overeenkomst.
Zaken: De goederen en/of diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft.
 
2. Algemeen
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tussen Meijer en opdrachtgever wordt gesloten, tenzij daarvan schriftelijk wordt afgeweken.
b. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door Gebr. Meijer zijn geaccepteerd.
c. Van de bepalingen van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf schriftelijk is overeengekomen.
 
3. Aanbiedingen
a. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
b. Meijer Metaalwaren is slechts aan de offerte gebonden indien en voor zover zij, na acceptatie van de aanbieding door de opdrachtgever, de opdracht schriftelijk heeft bevestigd of de opdracht heeft uitgevoerd.
c. Alle in de aanbieding genoemde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij in de aanbieding is vermeld dat de BTW en/of deze heffingen in de prijs zijn begrepen.
 
4. Betaling
a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden bij vooruitbetaling of mits overeengekomen binnen 5 dagen na factuurdatum op een door Meijer aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.
b. In geval van te late of onvolledige betaling is de opdrachtgever, zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling vereist is, direct in verzuim. Opdrachtgever is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand zal worden beschouwd. De rente is verschuldigd totdat volledige betaling van het verschuldigde bedrag, inclusief de vervallen rente en de eventueel gemaakte incassokosten, door gebruiker is ontvangen.
c. In het geval dat Meijer de vordering op opdrachtgever wegens het niet betalen
door opdrachtgever aan een derde ter incasso moet geven zijn de buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom, te vermeerderen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting met een minimum van € 50,00.
d. Alle vorderingen die Meijer op opdrachtgever heeft zijn onmiddellijk
opeisbaar indien:
- opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt,
- opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard,
- opdrachtgever een beroep doet op toepassing van de Wet Schuldsanering
Natuurlijke Personen,
- opdrachtgever onder curatele wordt gesteld,
- onder de opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd.
Gebr. Meijer heeft in dat geval het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te
beëindigen dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd de overige haar toekomende rechten.
 

5. Herroepingsrecht.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed
fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Meijer Metaalwaren, Neutronweg 4a, 1067 LG Hoorn, [email protected], +31 80046581) via een ondubbelzinnige verklaring (bv.schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Het terugzenden kan naar Meijer Metaalwaren, Neutronweg 4a, 1627 LG Hoorn. De kosten van de retourzending komen voor uw rekening.


6. Levertijd
De in de offerte en/of de opdrachtbevestiging genoemde levertijd wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij een fatale termijn is genoemd. Overschrijding van de bij benadering overeengekomen levertijd leidt niet tot een verplichting voor Meijer tot het vergoeden van enige schade of tot het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Overschrijding van een genoemde fatale termijn geeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien de opdrachtgever daardoor schade leidt en hij deze schade op Meijer wenst te verhalen is de hoogte van de door Meijer te betalen schadevergoeding beperkt tot 10% van het bedrag dat opdrachtgever bij integrale uitvoering van de overeenkomst aan Meijer verschuldigd zou zijn.
  
7. Uitvoering
a. Meijer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indiende opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
b. Meijer zal de opdracht naar beste kunnen uitvoeren, waarbij zij indien dit naar haar oordeel wenselijk of noodzakelijk is, het recht heeft bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.
c. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die naar de mening van gebruiker noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking van Meijer worden gesteld. Meijer heeft het recht de uitvoering op te schorten indien deze gegevens niet tijdig door of namens de opdrachtgever aan haar zijn verstrekt en de uitvoering van de overeenkomst daardoor wordt vertraagd of onmogelijk gemaakt.
d. Meijer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan als gevolg van het verstrekken door opdrachtgever van onjuiste en/ of onvolledige gegevens.
e. Meijer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden indien zij daartoe door overmacht wordt gedwongen. Onder overmacht worden in ieder geval verstaan stakingen, bedrijfsstoringen, brand, transportbelemmeringen, uitvoerverboden, onlusten, mobilisatie, oorlog en andere niet tot het normale bedrijfsrisico behorende gebeurtenissen.
f. Het bepalen van de wijze van levering en van transport, alsmede het aanwijzen van de vervoerder geschieden gezien het belang van zorgvuldig transport in verband met de aard van de geleverde zaken, door Meijer.
h. Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken ook daadwerkelijk af te nemen.
Bij annulering van de overeenkomst door opdrachtgever is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van het bedrag dat de opdrachtgever bij integrale uitvoering van de geannuleerde overeenkomst aan Meijer verschuldigd zou zijn, tenzij bewezen wordt dat de schade groter dan wel kleiner is.
 
8. Reclames
a. Reclames betrekking hebbende op de hoedanigheid van door Meijer geleverde zaken worden door Meijer slechts geaccepteerd als deze binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken door opdrachtgever, schriftelijk bij  Meijer worden ingediend.
b. Retourzendingen worden door Gebr. Meijer slechts geaccepteerd na overleg met, en toestemming van, Meijer.
c. Geleverde zaken die op verzoek van de opdrachtgever speciaal voor deze zijn vervaardigd worden door Meijer niet teruggenomen.
 
9. Intellectuele eigendomsrechten
Voor zover met betrekking tot geleverde zaken intellectuele eigendomsrechten van
toepassing zijn blijven deze rechten berusten bij de rechthebbende. Opdrachtgever
is niet gerechtigd deze rechten ten behoeve van zichzelf of van derden te gebruiken,
deze aan derden over te dragen of anderszins inbreuk te maken op het recht van de
rechthebbende.
 
10. Eigendomsvoorbehoud
a. Alle door Meijer geleverde zaken blijven eigendom van Meijer totdat Meijer volledige betaling heeft verkregen van al hetgeen hij van opdrachtgever
te vorderen heeft.
b. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op andere wijze te bezwaren.
c. Zolang de eigendom niet op opdrachtgever is overgegaan is opdrachtgever verplicht de geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden.
 
11. Aansprakelijkheid
Meijer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die opdrachtgever of een
derde ten gevolge van een niet tijdige of onjuiste levering van de gekochte zaken mocht
lijden. Opdrachtgever vrijwaart Meijer voor alle directe of indirecte aanspraken op
schadevergoeding, waaronder die ingevolge productaansprakelijkheid.
 
12. Geschillen
Geschillen die met betrekking tot overeenkomsten tussen Meijer en opdrachtgever mochten ontstaan zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter in het Arrondissement Alkmaar. Op overeenkomsten tussen Meijer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing
 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »
← Keer terug naar de backoffice    Deze webshop is overgenomen door Meijers Pan Glaze. Wilt u als u een bestelling plaatst een emailbericht sturen naar [email protected] voor de levertijd. Verbergen